moldypeachfuzz:

Mattress - Beck

Take me out to dinner, I’m a loser, I’m a winner

I’m a sucker, I’m a sinner, won’t you take me out to dinner? 

(via fine-place-to-slip-to)